• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi


09 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 509)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)” ile e-belge düzenlemelerine
ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğde değişiklikler yapılmıştı.

Buna göre;

MADDE 8 – Aynı Tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiştir.

“V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi
Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,
  - Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.

ebelge.gib.gov.tr adresinde ilgili kılavuz an itibariyle yayınlanmamıştır.